Authors

Jian-wei Zhou, Rui Ma, Wen-tai Tang, Rong Luo, Jun-min Luo, Xin-sheng Yao

Departments

epartment of Immunology, Zunyi Medical College, Zunyi, China - Clinical Laboratory, the Affiliated Hospital of Jining Medical College, Jining, China - The third Affiliated Hospital of Zunyi Medical College, Zunyi, China - The first Affiliated Hospital of Zunyi Medical College, Zunyi, China