Authors

Shijie Lian, Baohe Zhang, Hongtao Xu, Huogao Huang, Ji Wang

Departments

Department of health, NAVY General Hospital, Beijing, 100048, China