Authors

Shaojun Wen1, Shibin Song2*

Departments

1Sino Life Insurance, Co., LTD , Guangdong Shenzhen, 510848, China - 2Department of Risk Management and Insurance, Lingnan College, Sun Yat-Sen University, Guangzhou, 510275, China