Authors

Jinling Gao1#*, Peizhi Wang2#, Junqing Zhu3, Jianfeng Liu1, Juan Li4, Guiling Lv5, Feng Zhang1*

Departments

1Department of Neurosurgery, The First Hospital of Hebei Medical University, Shijiazhuang, 050031, China - 2Department of Neurology, The First Hospital of Hebei Medical University, Shijiazhuang, 050031, China - 3Department of Hepatobiliary Surgery, The First Hospital of Hebei Medical University, Shijiazhuang, 050031, China - 4Department of Burn, The First Hospital of Hebei Medical University, Shijiazhuang, 050031, China - 5Nursing department, The First Hospital of Hebei Medical University, Shijiazhuang, 050031, China #Authors Contribution: The first two authors contributed equally to this work.