Authors

Qingxin Wang1, Chengwei Zou2*, Xiuhui Zhang1

Departments

1Linyi People’s Hospital, Affiliated Hospital of Shandong University, Linyi, 276000, China - 2Shangdong Province-owned Hospital, Affiliated Hospital of Shandong University, Jinan, 250021, China