Authors

HUAI HUANG1, HUIQIANG CHEN2,*, JING GU1, XU ZHANG1, SHUILIN YE1

Departments

1Second Department of Neurological Rehabilitation, Neurological Hospital of General Hospital of Guangzhou Military Command Region, Guangzhou - 2Department of Orthopedics, General Hospital of Guangzhou Military Command Region, Guangzhou, 510010, China