Authors

Xiaojuan Yin, Lihua Li, Yu Wang, Yao Yang, Yannan Chai, Xiao Han, Zhichun Feng

Departments

Affiliated Bayi Children’s Hospital, Beijing Military Region General Hospital, No 5, Nan Mencang, Dongcheng District, Beijing 100700, P.R.China