Authors

YI LI, HAN-JIE YU, HONG-MOU ZHAO, XIAO-JUN LIANG, HAI-HUA SHI, WEI-NA JI, JIE YANG, WEN-JIE PAN, ZHENG LI, ZHEN-NI ZHANG

Departments

Honghui Hospital, Xi’an Jiaotong University College of Medicine, Xi’an 710054, China - Laboratory for Functional Glycomics, College of Life Sciences, Northwest University, Xi'an 710069, China - Department of Anesthesiology, the Second Affiliated Hospital of Xi’an Jiaotong University, Xi’an 710004, China