Authors

Guo-zhen Jin, Shao-liang Chen, Zhi-zhong Liu, Shou-jie Shan, Yuan Liu

Departments

Department of Cardiology, Affiliated Nanjing First Hospital of Nanjing Medical University, Nanjing, China - Department of Medicine, Xuzhou Medical School, Xuzhou, China