Authors

Yu-Ping Li, Jian Yang, Ruo-Wang Duan, Ge-Ning Jiang, Jiang Fan, Ru-Ming Zhao

Departments

Department of Thoracic Surgery, Shanghai Pulmonary Hospital, School of Medicine, Tongji University, Shanghai 200433, China Department of Anesthesiology, Shanghai Pulmonary Hospital, School of Medicine, Tongji University, Shanghai 200433, China